Klasse:
Internationaler Bayreuth Wettbewerb 2018
Bayreuth-Bindlacher Berg (EDQD) 23.05.2018-01.06.2018
Name Klasse WBK Land Flugzeug Index Motor
01 Abt, Andrea 18m AA BY ASH 31Mi (D-KVAA) - X
02 Backhaus, Frederic Std. C HE LS 8 neo (D-1755) -
03 Baier, Georg Std. BT BY LS 8 (D-8411) -
04 Baier, Johannes 18m 2J BY ASG 29E (D-KBJB) - X
05 Bauer, Helmut Open VH BW ASW 22BLE (D-KAXW) - X
06 Beck, Stephan Open MM NI ASW 22BLE (D-KBHS) - X
07 Becker, Jens Open MD BY JS1 C (D-KDTM) - X
08 Beesten, Benno Open TEX NI Nimbus 4M (D-KTEX) - X
09 Beger, Uwe 18m VK SN Ventus 2cM (D-KEVK) - X
10 Bender, Gerhard
Smolik, Ludec
Open EPI RP Nimbus 4DM (D-KFPI) - X
11 Blattmann, Lukas Std. LB BL LS 8a (D-7411) -
12 Bode, Tassilo 18m JS3 NI JS3 (D-KGCI) - X
13 Briel, Simon Std. SB HE Discus 2a (G-TWOA) -
14 Buchthal, Michael Std. iY4 BW Discus 2ax (D-4440) -
15 Büddig, Carsten Std. CK SH Discus 2b (D-2325) -
16 Dr. Triebel, Claus 18m SP BY ASG 29Es (D-KPSP) - X
17 Eder, Sebastian Open FJ Österreich EB 29R (D-KFJE) - X
18 Florin, Jonas Std. EN BL LS 8 (D-8391) -
19 Förster, Robin Std. ML BL Discus (D-2043) -
20 Förster, Uwe
Mück, Reinhard
Open FU BY EB 29D (D-KLFU) - X
21 Friedrich, Marc Std. ZL HE LS 8 (D-5664) -
22 Fröhlich, Frank 18m SKY HE ASH 31Mi (D-KXFF) - X
23 Gantenbrink, Bruno Open YY NRW Nimeta X (D-KGYY) - X
24 Gerigk, Ekkehardt 18m BG NRW Ventus 2cxM (D-KSBG) - X
25 Gertzmann, Rolf Open VX NRW ASH 31Mi (D-KUSA) - X
26 Gillessen, Christian 18m FM BY Ventus 2cx (D-1987) -
27 Göldner, Stefan Std. GQ BY LS 8 neo (D-1129) -
28 Goralski, Philip Std. DA HH LS 8st (D-KTGS) - X
29 Hertrich, Heiko Open QAX BY ASH 25 (D-7064) -
30 Hertrich, Jan Std. EO RP LS 8 (D-KLEO) - X
31 Hoffelner, Julius
Weisel, Dirk
Open DF BY ASH 25 (D-1763) -
32 Illenberger, Gerrit Std. N1 BY LS 8 (D-3962) -
33 Kalisch, Norbert Open NY SN ASW 22BLE (D-KONX) - X
34 Karg, Klaus 18m KK BY Antares 18T (D-KPKK) - X
35 Kessler, Andreas 18m AK NRW ASG 29Es (D-KKSW) - X
36 Knauß, Ulrich Open NX BW EB 28 (D-KUNX) - X
37 Knischewski, Jan Std. OK NRW LS 8 neo (D-7831) -
38 Knischewski, Oliver Std. TW NRW LS 8 (D-6718) -
39 Kollmar, Max Open FO BW Nimbus 4t (D-KBFO) - X
40 Krausert, Thomas Std. TM BY LS 8a (D-3080) -
41 Kühl, Andreas Open VY BB JS1 C (D-KAVY) - X
42 Kuhn, Thomas Open TOY BY ASG 29E (D-KHVG) - X
43 Kühne, Norbert 18m SCO NRW LAK 17at (D-KJNK) - X
44 Lehnen, Marc 18m S2 NI ASH 31Mi (D-KFVC) - X
45 Leucker, Hermann 18m 29 NRW ASG 29E (D-KXSA) - X
46 Levin, Enrique Std. EL HE Discus 2a (D-6834) -
47 Lindenberg, Kai
Lindenberg, Caroline
Open LY BW ASH 25 EB28 (D-KFTL) - X
48 Machetanz, Hans Joachim 18m TA2 NRW ASG 29E (D-KCSS) - X
49 Mathar, Rudolf 18m IR NRW ASH 31Mi (D.KWIR) - X
50 Mäx, Christian 18m MÄX BY ASG 29E (D-KDMO) - X
51 Merbt, Olaf
Fabian, Peter
Open LM BY ASH 25E (D-KLMD) - X
52 Meuser, Werner 18m WM HE Ventus 3t (D-KJMW) - X
53 Mischo, Frank 18m F NRW Ventus 2ct (D KSDU) - X
54 Müller, Alexander Open AM BY EB 29 (D.KPAM) - X
55 Nägel, Sebastian Std. XN BW Discus 2a (D-9910) -
56 Piaskowski, Stefan Std. EY BL Discus (D-1816) -
57 Pollack, Peter
Bürklin, Ralph
Open RB BY EB 28 (D-KIRB) - X
58 Portmann, Carsten Open ET HH Nimbus 4 (D-KUBR) - X
59 Reuther, Achim Std. X BY LS 8aX (SE-USD) -
60 Scheller, Lisa 18m 1D BY LS 8 (D-2993) -
61 Schieber, Markus Std. 4N BW Discus 2 (D-9889) -
62 Schmacht, Hans Jürgen
Gries, Samuel
Open W1 BY ASG 32Mi (D-KBWI) - X
63 Schramme, Reinhard 18m Y4 NI Ventus 3t (D-KKYY) - X
64 Schulte, Jochen Std. KS NRW LS 8 neo (D-2678) -
65 Schulz, Christopher Std. YN NRW Discus 2b (D-8037) -
66 Schulz, Philipp Std. PI BW LS 8 neo (D-8994) -
67 Schulz, Winfried Std. ZF NRW Discus 2b (D-4422) -
68 Schuster, Jürgen Open JOY BY ASG 29E (D-KPJJ) - X
69 Schütz, Alexander 18m AI BY Ventus 2ct (D-KXAI) - X
70 Senger, Stefan Open I BY Antares (D-KACX) - X
71 Singer, Horst Open HS BY EB 29 (D-KJHS) - X
72 Sinn, Dietrich Std. VF BW Discus 2 (D-3604) -
73 Sinn, Walter 18m WS BY Ventus 2cxM (D-KHPB) - X
74 Sittmann, Robin Std. RA RP Discus 2a (D-6294) -
75 Spath, Reinhard Open WR RP ASW 22BLE (D-KSWR) - X
76 Sprater, Robert 18m RS BY Ventus 2cxt (D-KIRS) - X
77 Springer, Oliver 18m OS NI ASG 29Es (D-KSOS) - X
78 Steinhaus, Holger Std. EM BL ASW 28 (D-2766) -
79 Tschorn, Sebastian
Stellmacher, Jens
Open IM BW ASH 25E (D-KAIM) - X
80 Volosciuk, Kornelius Open KV BY ASW 22BLE (D-KKUP) - X
81 Wahlscheidt, Patrick Std. 6W NRW LS 8 (D-1698) -
82 Windmüller, Dirk 18m win BW ASG 29E (D-KFUN) - X
Benutzername:
Passwort:
Passwort vergessen
Sie wollen einen eigenen Wettbewerb ausrichten, sind noch nicht registriert? Melden Sie sich hier an!